Donatievoorwaarden

<< download hier de donatievoorwaarden>>

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Donaties

U doneert aan onderstaande ontvangende partij:

Stichting Roparun Team Lingewaard, statutair gevestigd te Lingewaard,

Gevestigd Bredestraat 89 A te Huissen

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

74558951 hierna verder te noemen: SRTL

Email: info@031lingewaard.nl

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

1.1.Donatie: Een door de gevende partij aan SRTL  geschonken geldbedrag, of goederen in

natura.

1.2. Donatieformulier: Middel om online een donatie te doen aan SRTL.

1.3. Gevende partij: De natuurlijke- of rechtspersoon die middels iDEAL, of middels een

elektronische machtiging, via de website van SRTL, een donatie doet aan SRTL, of zich

aanmeldt als regelmatige sponsor/donateur.

1.4. Statuten: SRTL heeft tot doel het generen van gelden tbv Stichting Roparun

1.5. Online doneren: Het geven van geld middels een elektronisch betaalsysteem of via een

elektronische machtiging via de website van SRTL aan SRTL.

1.6. Ontvangende partij: De rechtspersoon SRTL die op basis van de overeenkomst een donatie

ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.

1.7. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.

1.8. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de

ontvangende partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst

uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan SRTL.

2.2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden.

2.3. SRTL behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen

wijzigen.

 

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, SRTL

3.1. Online donaties komen volledig ten goede aan Stichting Roparun.

3.2. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op SRTL nadat het gedoneerde

bedrag op de bankrekening van SRTL is bijgeschreven.

3.4. Aansprakelijkheid: SRTL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van

de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende

partij vrijwaart SRTL voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden

als gevolg van de donatie van de gevende partij aan SRTL.

Artikel 4. Rechten gevende partij

4.1. De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de

projecten van Stichting Roparun.

Artikel 5. Plichten SRTL

5.1. SRTL verplicht zich de ontvangen bedragen door te storten naar Stichting Ropanrun

5.2. SRTL neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de

communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties

en zorgt voor een veilige web- omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. SRTL

aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.

5.3. Alle personen die namens SRTL bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen

nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij

6.1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18

jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij

aan deze leeftijdsgrens voldoet;

6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie of een online

aanmelding als vaste sponsor/donateur alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een

ouder of voogd;

6.3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.

6.4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag

beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

7.1. SRTL verwerkt de door de gevende partij aan SRTL verstrekte persoonsgegevens in

overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens,

daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming

Persoonsgegevens gesteld.

2/3

7.2. Deze persoonsgegevens worden door SRTL verwerkt ten behoeve van het aangaan van

Donateur alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke

verplichtingen.

7.3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door SRTL geregistreerde gegevens

juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op

verwijdering van de geregistreerde gegevens.

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1. De disclaimer en het privacy statement die SRTL hanteert zijn onverkort van toepassing.

8.2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.

 

Onze inzamelingsacties